VILLKOR VID BOKNING

Avbokning 72 timmar innan starttid återbetalas till 50% –
Full återbetalning vid avbokning 10 dagar innan ankomst.

______________________________________

– Åldersgränser –
 • 7+ i vuxens sällskap. 
 • 13+ utan vuxen (Första besöket behöver intygas av vuxen på plats) 
 • 15+ Kan spela samt boka själva med fullt ansvar.
 

Skador på egendom

 • Ansvarig bokare står för hela kostnaden vid eventuella skador som orsakats av användaren. 


  (Om hårdvaran inte finns att köpa i nyskick,
  kan Virtual Lion utkräva kostnad för
  eventuellt utbyte och nyköp av likvärdig av utrustning)

  _______________________________

 
 
 

Privacy Policy – GDPR – Villkor

 
Who we are
 • Our website address is: https://www.borasvr.com.
What personal data we collect and why we collect it
 • If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website and store location can download and extract any location data from images on the website.
 • We occasionally take photographs and upload them to Social Media. You agree upon these terms when you book at our venue. If you do not wish to be on our Social Media or have your picture taken, please inform us before you start your session.
Cookies
 • If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
 • If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
 • When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
 • If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.
Embedded content from other websites
 • Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
 • These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.
How long we retain your data
 • If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
 • For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.
What rights you have over your data
 • If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
Where we send your data
 • Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Your contact information
 • We do not sell or pass on your contact information to third parties.
 • Vilka vi är
Vår webbplatsadress är: https://www.borasvr.com.
 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsinformation (EXIF GPS). Besökare på webbplatsen och butikens plats kan ladda ner och extrahera all platsinformation från bilder på webbplatsen.
Ibland tar vi foton och laddar upp dem till sociala medier. Du godkänner dessa villkor när du bokar på vår plats. Om du inte vill vara med på våra sociala medier eller att vi tar din bild ska du informera oss innan du börjar din session.
 • Cookies
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Dessa cookies kommer att pågå i ett år.
Om du har ett konto och loggar in på den här webbplatsen kommer vi att ställa in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kastas när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi också att skapa flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsalternativ. Inloggningskakor varar i två dagar, och skärmalternativkakor håller i ett år. Om du väljer "Kom ihåg mig" kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningskakorna att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel sparas en ytterligare cookie i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och anger helt enkelt post-ID för artikeln du just har redigerat. Den går ut efter 1 dag.
 • Inbyggt innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar etc.). Inbyggt innehåll från andra webbplatser fungerar på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.
 • Hur länge behåller vi dina uppgifter
Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata på obestämd tid. Detta är så att vi kan känna igen och godkänna alla uppföljningskommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en
För användare som registrerar sig på vår webbplats (om någon) lagrar vi också den personliga information som de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sin personliga information när som helst (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.
 • Vilka rättigheter du har över dina uppgifter
Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter som vi har om dig, inklusive all information du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi tar bort all personlig information som vi har om dig. Detta inkluderar inga uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.
 • Var vi skickar dina data
Besökarkommentarer kan kontrolleras via en automatisk upptäckt skräpposttjänst.
 • Din Kontaktinformation
Vi säljer eller vidarebefordrar inte din kontaktinformation till tredje part.